Blue Flower

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach dla osób przewlekle psychicznie chorych świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej "mieszkańcami domu". Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

 

Aby zostać mieszkańcem naszego domu, zainteresowana osoba (lub opiekun prawny) powinien złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania.

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

- Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej

- Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.

- Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).

- Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc

- Oryginały zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia.

- Wyniki badań: OB, mocz, morfologia, HBS, OWA, HCV, RTG klatki piersiowej

 

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

- Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.

- Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu "bez zgody".

- Oświadczenie o stanie majątkowym.

- Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych.

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

- Opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

 

Forma załatwienia sprawy:

 

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie skierowania do domu pomocy społecznej.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Decyzja w sprawie skierowania do określonego typu domu w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 19 pkt 10, art. 54 ust. 1 i 2, art. 55, art. 59 ust. 1-3, art. 61 ust. 1 pkt. 2, art. 106 ust. 1 i 4, art. 110 ust. 1 oraz ust. 7, art. 112 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),

Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.),

§ 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY OD DECYZJI

 

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwej filii lub działu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

 

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Zobowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności:

1. mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi

3. gmina , z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

 

Miesięczny, średni koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Aktualny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca (od 01.02.2024)wynosi: 6771,22zł (sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden zł 22/100)

 

 

Decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby ubiegającej się.