Blue Flower

 
 

 


 

Zarządzenie Nr 9/2021
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach
z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wdrożenia regulaminu procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wdrażam w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi samodzielnej sekcji - Kadrowej, Głównej Księgowej, Kierownikowi Bloków Nr 3 i 7 oraz 1 i 4 i Kierownikowi Administracyjno – Gospodarczemu, Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

2. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Moczarach zobowiązani są do zapoznania się
z procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega konsultacjom z zakładową organizacjom związkową.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się

w zakładce „ aktualnośći”

 

http://dpsmoczary.pl/index.php/aktualnosci/270-zarzadzenie-nr-9-2021-dyrektora-domu-pomocy-spolecznej-w-moczarach-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-wdrozenia-regulaminu-procedury-zglaszania-przypadkow-nieprawidlowosci-oraz-ochrony-osob-dokonujacych-zgloszen

 

oraz na stronie BIP

 

 

http://bip.bieszczadzki.pl/strona-2177-zarzadzenie_nr_9_2021_dyrektora_domu.html

       


 

 


 

 


 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach jest Domem przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych i  zapewnia całodobową opiekę dla 146 osób.

Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Bieszczadzkiego.

 Dom nasz zapewnia:

  • odpowiednie warunki mieszkaniowe (pokoje 1-,2-,3-osobowe)
  • wyżywienie: 4 posiłki dziennie z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych
  • pomoc w podstawowych czynnościach (toaleta, ubieranie, karmienie,kąpanie, załatwianie potrzeb fizjologicznych)
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych a w szczególności w czytaniu i pisaniu listów,kontaktach z instytucjami (ZUS, Sąd, itp.), zakupach,utrzymywaniu kontaktu z rodziną.
  • korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarzy pierwszego kontaktu z Ustrzyk Dolnych
  • opiekę lekarza psychiatry,psychologa
  • osprzęt ortopedyczny mieszkańcy uzyskują w ramach uprawnień w Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego w Rzeszowie
  • leki i artykuły sanitarne
  • zabiegi rehabilitacyjne 
  • zajęcia terapii zajęciowej: muzycznej, kulinarnej  i rękodzieła artystycznego 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach umożliwia również praktyki religijne zgodnie z wyznaniem. Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki i codziennej prasy. Dla mieszkańców corocznie organizuje się imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe. Wykwalifikowana kadra domu zapewniająca całodobową opiekę ułatwia również mieszkańcom kontakty z rodziną i społecznością lokalną.

 

 

Miesięczny, średni koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 Aktualny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca (od 01.03.2022)wynosi: 4.664,51 zł

 


 

 


 


 

 


 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach informuję, że w ramach grantu projektu pn. „Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczących w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny na wsparcie Domów Pomocy Społecznej  z terenu województwa podkarpackiego            w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenia skutków pandemii   wywołanej   wirusem    SARS-COV-2

W dniu 07.09.2020 r. podpisał umowę pomiędzy „ Grantodawcą” Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Jęczmienioka a „Wnioskodawcą” Powiatem Bieszczadzkim reprezentowanego przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  Stanisława Leszega                o powierzenie grantu   na kwotę  520 000,00 zł pn. Projekt „Lepsze Jutro” w DPS w Moczarach.

 

               DYREKTOT REGIONALNEGO OŚRODEKA                             DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

               POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE                                                 W MOCZARACH 

                     JERZY JĘCZMIENIONKA                                                              STANISŁAW LESZEGA