Blue Flower

 

 


 


 


 


 


 

 


 

DPS.ZP.261.8.2020                                                                    Moczary,10.11.2020 r.

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej
w Moczarach”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych
(wraz z rozładunkiem) dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach z podziałem na n/w części zamówienia:

1.    Artykuły ogólnospożywcze                                           zadanie nr 1/2021

2.    Artykuły mięsne i wędliniarskie                                    zadanie nr 2/2021

3.    Artykuły mleczarskie                                                      zadanie nr 3/2021

4.    Pieczywo                                                                         zadanie nr 4/2021

5.    Artykuły rybne i produkty mrożone                              zadanie nr 5/2021    

6.    Owoce i warzywa                                                            zadanie nr 6/2021

                                                                                                           

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin upływu składania ofert : 27.11.2020 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 27.11.2020 r. godz.1030

 

 

Szczegóły znajdują się w zakładce zamówień publicznych

 

http://dpsmoczary.pl/index.php/przetargi/35-przetarg2021/231-dom-pomocy-spolecznej-w-moczarach-oglasza-przetarg-nieograniczony-na-dostawe-artykulow-zywnosciowych-na-rok-2021

 

 

                                                                                                                 Dyrektor

 

                                                                                                   mgr Stanisław Leszega

 

 

 


 

DPS.ZP.261.7.2020                                                                                   Moczary,05.11.2020r.

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.
 „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu   Pomocy Społecznej
w Moczarach”

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

Treść zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z rozładunkiem) oleju opałowego lekkiego w roku 2021 - wg  potrzeb DPS Moczary do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, 38-700 Ustrzyki Dolne, Moczary 41,
w szacunkowej ilości ok. 170 000 litrów wg parametrów zgodnych z normą PN- C 96024:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe, (Dz.U.2016.2008).

Termin składania ofert: 20.11.2020 r. godz.1000

 

Szczegóły znajdują się w zakładce zamówień publicznych

 

 

http://dpsmoczary.pl/index.php/przetargi/35-przetarg2021/229-dom-pomocy-spolecznej-w-moczarach-oglasza-przetarg-nieograniczony-na-dostawe-oleju-opalowego-lekkiego-w-roku-2021-w-ilosci-szacunkowej-170-000-litrow

 

 

 

                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                   mgr Stanisław Leszega 

  

 

 


 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach informuję, że w ramach grantu projektu pn. „Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczących w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny na wsparcie Domów Pomocy Społecznej  z terenu województwa podkarpackiego            w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenia skutków pandemii   wywołanej   wirusem    SARS-COV-2

W dniu 07.09.2020 r. podpisał umowę pomiędzy „ Grantodawcą” Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Jęczmienioka a „Wnioskodawcą” Powiatem Bieszczadzkim reprezentowanego przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  Stanisława Leszega                o powierzenie grantu   na kwotę  520 000,00 zł pn. Projekt „Lepsze Jutro” w DPS w Moczarach.

 

               DYREKTOT REGIONALNEGO OŚRODEKA                             DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

               POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE                                                 W MOCZARACH 

                     JERZY JĘCZMIENIONKA                                                              STANISŁAW LESZEGA

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach jest Domem przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych i  zapewnia całodobową opiekę dla 146 osób.

Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Bieszczadzkiego.

 Dom nasz zapewnia:

  • odpowiednie warunki mieszkaniowe (pokoje 1-,2-,3-osobowe)
  • wyżywienie: 4 posiłki dziennie z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych
  • pomoc w podstawowych czynnościach (toaleta, ubieranie, karmienie,kąpanie, załatwianie potrzeb fizjologicznych)
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych a w szczególności w czytaniu i pisaniu listów,kontaktach z instytucjami (ZUS, Sąd, itp.), zakupach,utrzymywaniu kontaktu z rodziną.
  • korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarzy pierwszego kontaktu z Ustrzyk Dolnych
  • opiekę lekarza psychiatry,psychologa
  • osprzęt ortopedyczny mieszkańcy uzyskują w ramach uprawnień w Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego w Rzeszowie
  • leki i artykuły sanitarne
  • zabiegi rehabilitacyjne 
  • zajęcia terapii zajęciowej: muzycznej, kulinarnej  i rękodzieła artystycznego 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach umożliwia również praktyki religijne zgodnie z wyznaniem. Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki i codziennej prasy. Dla mieszkańców corocznie organizuje się imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe. Wykwalifikowana kadra domu zapewniająca całodobową opiekę ułatwia również mieszkańcom kontakty z rodziną i społecznością lokalną.