Blue Flower

DPS.ZP.261.7.2020                                                                 Moczary,05.11.2020r.

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.
 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu   Pomocy Społecznej
w Moczarach”

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

Treść zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z rozładunkiem) oleju opałowego lekkiego w roku 2021 - wg  potrzeb DPS Moczary do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, 38-700 Ustrzyki Dolne, Moczary 41,
w szacunkowej ilości ok. 170 000 litrów wg parametrów zgodnych z normą PN- C 96024:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe, (Dz.U.2016.2008).

Termin składania ofert: 20.11.2020 r. godz.1000

 

 

 

                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                   mgr Stanisław Leszega