Blue Flower

DPS.ZP.261.1.2020                                                                        Moczary,08.01.2020 r.

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej
w Moczarach – artykuły mięsne”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych
(wraz z rozładunkiem) dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne.

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin upływu składania ofert : 23.01.2020 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 23.01.2020 r. godz.1030

 

 

 

                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                   mgr Stanisław Leszega