Blue Flower

DPS.ZP.261.7.2019                                                                         Moczary,05.12.2019 r.

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Dotyczy: Zadania -Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu   Pomocy Społecznej
w Moczarach

 Pytanie1:

 Wnosimy o korektę brzmienia § 5 ust. 4 projektu umowy, aby termin płatności był liczony od dnia wystawienia faktury.

Z racji braku możliwości powzięcia informacji o dacie otrzymania faktury przez Zamawiającego oraz brakiem możliwości wprowadzenia do systemu księgowego Wykonawcy terminu płatności faktury w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego, a przez to brakiem możliwości automatycznej weryfikacji dochowania terminu płatności, co może wiązać się z błędnym naliczeniem odsetek za nieterminową wpłatę, proponujemy następujące brzmienie § 5 ust. 4 projektu umowy:

„Za dostarczony towar, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT,...".

Jednocześnie informujemy, iż faktura dokumentująca dostawę jednostkową towaru do Zamawiającego jest zawsze wystawiana z datą tej dostawy, stąd dla ustalenia terminu zapłaty należności ujętej w danej fakturze nie jest konieczne jej dostarczenie Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy.

 Pytanie 2:

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5 projektu umowy, w zakresie jego modyfikacji lub wykreślenia.

Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie lub modyfikację opisanego zapisu wzoru umowy. Przedłożenie samej reklamacji przez Zamawiającego nie powinno go uprawniać do wstrzymania zapłaty za dostarczone paliwo. Zamawiający nie określił trybu i sposobu rozpatrywania reklamacji, co powoduje, że samo jej przedłożenie wykonawcy, nie zależnie od faktu czy jest ona uzasadniona, czy też bezzasadna, uprawnia go do wstrzymania zapłaty za otrzymane paliwo. Praktyka taka stawia Zamawiającego w nadrzędnej roli wobec wykonawcy i jest złamaniem zasady równości stron umowy. W naszej opinii dopiero wynik  badania przeprowadzonego przez certyfikowane laboratorium, o którym zresztą mowa w § 8 ust. 2 projektu umowy, powinien decydować o wstrzymaniu bądź też nie, zapłaty za dostarczone paliwo. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o usunięcie cytowanego zapisu lub jego modyfikację do następującego brzmienia:

W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej dostarczonej partii paliwa, o parametrach niezgodnych z przepisami i normami o których mowa w § 1 niniejszej umowy, potwierdzonych przez certyfikowane laboratorium,, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty należności do czasu wymiany na towar pełnowartościowy, o którym mowa w § 8 ust. 3.".

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający zwraca przy tym uwagę, iż kwestionowany zapis wskazuje jedynie na możliwość zatrzymania wynagrodzenia, z której Zamawiający może, lecz nie musi skorzystać.

 

Pytanie 3:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy przekazanie przy dostawie lub załączenie do faktury wydruku cenowego z ogólnodostępnej strony internetowej producenta paliwa, u którego zaopatruje się wykonawca, spełni postanowienia § 5 ust. 9  projektu umowy.

 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przekazanie przy dostawie lub załączenie do faktury wydruku cenowego z ogólnodostępnej strony internetowej producenta paliwa, u którego zaopatruje się wykonawca, spełni postanowienia § 5 ust. 9  projektu umowy, co do przedłożenia informacji od producenta.

Pytanie 4:

Wnosimy o korektę błędnej numeracji w § 7 ust. 1 projektu umowy 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza korektę numeracji do projektu umowy.

Pytanie 5:

Wnosimy o uzupełnienie zapisów § 8 ust. 1 projektu umowy o postanowienie, iż Zamawiający będzie pobierał i przechowywał próbki zgodnie z normą z PN-EN ISO 3170.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapis w umowie w następujący sposób: Zamawiający będzie pobierał i przechowywał próbki zgodnie przepisami prawa.

Pytanie 6 : Modyfikację zapisów § 10 ust. 2 projektu umowy o zapis, do brzmienia:

Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy, w przypadku naruszenia któregokolwiek z jej postanowień przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na piśmie do działania zgodnie z umową, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść § 10 ust. 2  w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie; Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, w przypadku naruszenia któregokolwiek z jej postanowień przez Wykonawcę. Rozwiązanie umowy zostanie poprzedzone uprzednim, pisemnym wezwaniem do zaniechania naruszeń w zakreślonym przez Zamawiającego, nie krótszym jak 3 dni robocze."

Pytanie 7: Wnosimy o dodanie do § 10 nowego ustępu numer 3 o następującym brzmieniu:

W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego ceny sprzedaży towaru za dwie dostawy Wykonawca ma prawo wstrzymać kolejną dostawę towaru do czasu otrzymania zapłaty. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca ma prawo, po uprzednim wystosowaniu do Zamawiającego wezwania do zapłaty, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane, jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 8 : Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 864 z późn. zm.) objęcie dostaw oleju opałowego tzw. obniżoną stawką podatku akcyzowego jest możliwe jedynie przy zachowaniu przez dostawcę pewnych wymogów formalnych (m.in. legitymowanie się stosownymi oświadczeniami składanymi przez nabywcę, rejestracja nabywcy jako podmiot zużywający, rejestracja urządzenia grzewczego przez nabywcę, złożenie oświadczenia opałowego w wersji elektronicznej przez nabywcę, czynności związane  z zamknięciem zgłoszeń przewozu towarów przez nabywcę), wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy punktu w brzmieniu wskazanym poniżej; brak poniższej deklaracji zamawiającego w umowie może skutkować koniecznością naliczenia podatku akcyzowego w podstawowej stawce; poniższa propozycja jest również spowodowana faktem, iż w dniu 9 sierpnia 2019 roku Prezydent RP podpisał nowelizację przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw), których celem jest objęcie dostaw oleju opałowego systemem monitorowania towarów, co wiązać się będzie z koniecznością dopełnienia zarówno przez dostawcę jak i odbiorcę szeregu obowiązków. Zwracamy uwagę, że postanowienia tego aktu regulują także dostawy oleju opałowego będące przedmiotem niniejszego postępowania.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do umowy następującego postanowienia:

Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania każdocześnie wymaganych przez prawo czynności związanych z dostawą towaru, w szczególności pozwalających na zastosowanie do dostawy sprzedawanego towaru (olej opałowy) preferencyjnych (obniżonych) stawek podatkowych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający zobowiązuje się zrekompensować (pokryć) Wykonawcy równowartość kosztów, sankcji, kar i obciążeń (w tym podatków) obciążających Wykonawcę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego zobowiązania, o którym mowa w zdaniu pierwszym.".

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obowiązujące przepisy prawa są mu znane
i spełnia wymogi w tym zakresie, przy czym nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy sugerowanej zmiany.

 

 

 

Attachments:
Download this file (Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi.pdf[ ]1471 kBUpdate this file (Pytania i odpowiedzi.pdf)