Blue Flower

DPS.ZP.261.4.2023                                                                       Moczary,14.08.2023r.

 

                                                                                      

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania na zadanie:  Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz projektu architektoniczno- budowlanego na przebudowę budynków nr 42,43,44 i 44a Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

            

               W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego w określonym przez Zamawiającego czasie wpłynęły dwie oferty:

1.      Jasińska Malec – Architekci Agata Jasińska-Malec ul. Rydlówka 42/1,
30-363 Kraków , cena za zamówienie – 114 390,00 zł / brutto/.

2.     F.P.H.U. KBI-PROJEKT Piotr Jurczak, ul. Krakowska 4, 34-480 Jabłonka  

cena za zamówienie – 104550,00 zł /brutto/.

           Złożone oferty spełniają wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: F.P.H.U. KBI-PROJEKT Piotr Jurczak, ul. Krakowska 4, 34-480 Jabłonka    cena za zamówienie –
104550,00 zł /brutto/
oceny dokonano na podstawie kryterium 100 % najniższa cena, cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
               

       Umowa w sprawie zamówienia na w/w zadnie może być zawarta po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

Uczestnicy postępowania