Blue Flower

 

 DPS.ZP.261.5.2021.                                                                            Moczary,31.08.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.      ZAMAWIAJĄCY: Dom Pomocy Społecznej Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej związanych  z walką z COVID-19 - rękawiczki nitrylowe”

II.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup z dostawą własnym transportem do siedziby Zamawiającego  przedmiotu zamówienia:

Rękawiczki nitrylowe - 600 opakowań po 100 szt. zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w załączonym Załączniku nr 1 będącym integralną częścią zapytania ofertowego, który należy po wypełnieniu podpisać i załączyć do oferty. 

III.  Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2021 r.

IV.Miejsce i termin złożenia oferty: Dom Pomocy Społecznej w Moczarach / pocztą elektroniczną lub tradycyjną/ do 07.09.2021 r. godz.1000

V.  Termin otwarcia ofert: 07.09.2021 r. godz. 1015

VI.   KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH POSZCZEGÓLNYCH KRTERIÓW OCENY OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :

cena ofertowa – 100 %

VII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej oraz do wyliczenia ceny łącznej za cały przedmiot zamówienia, zgodnie z postanowieniami formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Do wyliczonej łącznej ceny netto Wykonawca zobowiązany jest doliczyć należny podatek VAT w odpowiedniej wysokości. Zamawiający informuje, iż w przypadku zmiany przepisów i ustalenia innej stawki VAT (także zerowej stawki), zmiana ta zostanie uwzględniona przy podpisywaniu umowy lub przy wystawianiu faktury VAT (podana cena łączna netto nie ulega wówczas zmianie, zmieni się jedynie kwota brutto).

VIII.                SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1.      Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty lub według tego samego schematu, stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.      Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną (osoby upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.

3.      Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę upoważnioną (osoby upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.

4.      Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem oraz parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. W przypadku braku pełnomocnictwa (niedołączenia do oferty), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

5.      Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

- elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.            lub pocztą tradycyjną.

Ofertę należy złożyć w postaci zeskanowanego formularza ofertowego podpisanego przez osobę upoważnioną (osoby upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy lub
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane – zostaną odrzucone.

7.      Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców
w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.

9.      Złożona oferta będzie jawna i może podlegać udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, z zastrzeżeniem informacji podlegających ochronie w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie Zamawiającego, składając wraz
z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną ale spowoduje brak ochrony
i pełną jawność dokumentu.

10.   Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia niniejszego postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych na każdym etapie postępowania, bez wskazania przyczyny.

11.   O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

12.   Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:

a)    jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b)    zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, w szczególności, jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w tym zakresie, do których wezwie go Zamawiający;

c)    oferta zawiera niemożliwe do poprawy błędy w obliczeniu ceny;

d)    oferta nie zostanie podpisana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (określonymi w niniejszym rozdziale zapytania ofertowego) lub zostanie podpisana przez osobę nieuprawnioną lub do oferty nie zostanie dołączone stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy; 

e)    oferta zostanie złożona po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

13.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

14.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy omyłek w treści złożonych ofert – oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych jak również omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

IX.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:   Krzysztof Gąsior tel. 134611107, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

X.  INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA ZAMÓWIENIA

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od realizacji zamówienia – dostawy, Zamawiający może wybierać kolejno najkorzystniejsze oferty spośród pozostałych ofert.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Podstawą rozliczenia zamówienia  dostawy będzie faktura, wystawiona na podstawie potwierdzenia odbioru towaru.

Termin płatności 14 dni od otrzymania faktury.

XI.  INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DOT. POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 134611107

2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych: pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz  telefonicznie pod nr telefonu:                                  504 976 690.

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z udzieleniem zamówienia na zadanie : Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej związane z  walką
z COVID-19 – rękawiczki nitrylowe”
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawnymi oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie, wykonanie umowy).

4.    Odbiorcy danych - dane mogą zostać powierzone tzw. podmiotom przetwarzającym na podstawie odpowiednich umów (chodzi głównie o obsługę informatyczną).

5.    Dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nadto dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres wymagany naszymi przepisami archiwalnymi.

6.    Podanie danych osobowych  w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

7.    W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8.    Posiada Pan/Pani prawo:

a.    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

b.    na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania / uzupełnienia danych osobowych;

c.    prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

d.    prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

e.    prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek
 i na warunkach określonych w art. 20 RODO,

f.     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

g.    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO –

obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:

Może zdarzyć się, że przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iż nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od Państwa wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od drugiej strony umowy (czyli podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie) jako osobę uprawnioną do reprezentacji, kontaktu czy realizacji zamówienia.

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych – dane zwykłe takie jak:  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji umowy.”

XII.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Niezależnie od postanowienia zawartego w pkt 12 rozdziału VIII niniejszego zapytania ofertowego – Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia
w przypadku, gdy nie wpłynie żadna niepodlegająca odrzuceniu oferta lub oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Załączniki:

1.Załącznik Nr 1- wymagania Zamawiającego

2.Załącznik Nr 2- Formularz ofertowy

3.Załącznik Nr 3 - Oświadczenie

4.Projekt umowy