Blue Flower

2015

hosting cheap web package hosting cheap web package

 Informacja o Wyborze Oferty  z dnia 09.12.2015

Podpisanie umów nastąpi w dniu 30.12.2015r o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w pok.Nr.4. prosimy przedsiębiorców o przybycie. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -dostawy na olej opałowy 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=355196&rok=2015-12-29

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę w roku 2016 następujących  towarów :

 

1. Artykuły  ogólnospożywcze                                zadanie nr.  2/2016

2. Artykuły  mięsne  i wędliniarskie                           zadanie nr.  3/2016

3. Artykuły  owocowo – warzywne                         zadanie nr.  4/2016

4. Artykuły  mleczarskie                                         zadanie nr.  5/2016

5. Pieczywo                                                         zadanie nr.  6/2016

6. Mrożonki                                                         zadanie nr.  7/2016

7. Artykuły  rybne                                                zadanie nr.  8/2016

8. Artykuły  chemiczne                                         zadanie nr.  9/2016

9. Artykuły  sanitarne                                           zadanie nr. 10/2016

10.Artykuły tekstylne i obuwie                              zadanie nr. 11/2016

11.Artykuły biurowe i papiernicze                           zadanie nr. 12/2016

12.Paliwa                                                           zadanie nr. 13/2016

13.Leki                                                              zadanie nr. 14/2016

14.Opatrunki                                                      zadanie nr. 15/2016

15.Artykuły  dezynfekcyjne                                  zadanie nr. 16/2016

16.Artykuły  budowlane , 

wodno-kanalizacyjne  i elektryczne             zadanie nr. 17/2016

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

W przetargu mogą brać udział oferenci którzy spełniają wymogi określone w art. 22 i 24   Prawo  Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert upływa z dniem 22. 12. 2015 godz. 8.°°.

Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie zamawiającego w dniu 22.12.2015 r.godz. 9.°° .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedstawienie oferty zgodnie z założeniami określonymi przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na poszczególne zadania w/g załączonych wzorów poszczególnych dokumentów.

 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest pan Władysław Tarnawski 

tel. 461 11 07  Ustrzyki Dolne 

                                                                                                                                                             Moczary  09. 12. 2015 r.

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony  na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2015 w ilości 120 000 litrów.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy nie są wykluczeni  z postępowania na podstawie art.24 Ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych, spełniają wymagania określone w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, posiadają koncesje na sprzedaż oleju opałowego oraz przedstawią ofertę zgodnie z założeniami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.

Termin składania ofert : Do dnia   17.12.2015 godz. 9.°° .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 17.12.2015r. godz.9 ³º.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedstawienie oferty zgodnie z założeniami określonymi przez zamawiającego w Istotnych Warunkach Zamówienia w/g załączonych wzorów ofert i oświadczeń. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: 

cena – 100 %

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest pan Władysław Tarnawski,tel. 461 11 07 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 Ogłoszenie ukazało się na portalu BZP: Numer ogłoszenia: 173667 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015