Blue Flower

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Chcemy więc wyjaśnić co dla Ciebie oznacza to w praktyce. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem dlatego też dokładamy wszelkich starań by przetwarzanie ich odbywało się w sposób bezpieczny a zarazem przejrzysty dla Ciebie.

Ideą niniejszej informacji jest zaprezentowanie Tobie pełni praw jakie posiadasz w związku z przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków jakie my musimy spełnić wobec Ciebie na gruncie m.in. art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny).

1.       Na początku chcemy Ci wyjaśnić więc czym tak na prawdę jest RODO

RODO to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W każdym więc przypadku, kiedy będziemy się posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.

 

2.       Co kryje się pod pojęciem Administrator?

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu a także w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest: Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne.

 

3.       Kim jest Inspektor ochrony danych (IOD)?

Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań, wątpliwości, co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora.

 

Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych umożliwiliśmy Ci na kilka sposobów:

a)      co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową, pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Formata umożliwi nam w sposób konkretny i przejrzysty odnieść się do przesłanej przez Ciebie korespondencji.

b)      gdybyś jednak uznał (-a), że kontakt e-mail jest dla Ciebie kłopotliwy, możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych telefonicznie pod nr telefonu:   504976690

 

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Domu Pomocy Społecznej  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz  na podstawie art. 9 ust. 1lit. g RODO tj. w celu:

a)      świadczenia  usługi opiekuńczych, wspomagających, jak również w zakresie potrzeb bytowych: miejsca zamieszkania, wyżywienia, zaopatrzenia w odzież i obuwie, utrzymanie czystości;

b)      zapewnienie możliwości  skorzystania z posługi kapłańskiej;

c)       w celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca;

d)      pomocy mieszkańcom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

e)      rozwoju specjalistycznego wsparcia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  a  - zgody na przetwarzanie ( np.  upublicznienie wizerunku).

 

5.       Zadania wymienione w pkt. 4 realizowane są w oparciu m.in. o następujące ustawy: 

a)      Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej;

b)       Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.  z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej;

c)       Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.);

d)      Inne przepisy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

 

6.       Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie zgody ( jeżeli będzie miało to zastosowanie np. publikacja wizerunku). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych
z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z IOD- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  nr tel: 504976690.

 

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawa.

 

8.       W przypadku realizacji zadań dane  osobowe mogą być udostępniane podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

 

 

 

 

 

 

9.       Będziemy przetwarzać Twoje dane nie  dłużej niż to konieczne.

a)      Pani/Pana dane Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

b)      Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane (np. realizacja ustawowych zadań), będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny
z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

 

10.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe gdyż wynika  przepisów prawa. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.