Blue Flower

DPS.ZP.261.7.2019                                                                                   Moczary,25.11.2019 r.

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.
 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu   Pomocy Społecznej w Moczarach

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

 

Treść zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z rozładunkiem) oleju opałowego lekkiego w roku 2020 - wg  potrzeb DPS Moczary do kotłowni olejowej Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, 38-700 Ustrzyki Dolne, Moczary 41, w szacunkowej ilości ok. 170 000 litrów wg parametrów zgodnych z normą PN- C 96024:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe, (Dz.U.2016.2008).

 

Termin składania ofert: 11.12.2019 r. godz.1000

 

 

 

                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                   mgr Stanisław Leszega