Blue Flower

DOM   POMOCY   SPOŁECZNEJ   W   MOCZARACH

ogłasza  przetarg  nieograniczony

 na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017
w ilości szacunkowej 120 000 litrów

Postępowanie znak sprawy: DPS.DAG.ZP.4.16

 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

 

Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5

 

Termin upływu składania ofert:25.11. 2016 r. do godz. 9.00

 

Termin otwarcia ofert: 25.11.2016 r. o godz. 9.30

 

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1, art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Z powodu na niezauważenie błędu w dokumencie "siwz" w pt.10.8" Wykonawca będzie wystawiał faktury opierając się na cenach hurtowych obowiązujących na dzień 18.11.2016 r. godz. 10.00 (dostępnych na stronie internetowej producenta) w temp. referencyjnej 15° C, pomniejszonych o zaproponowany rabat, wskazany w formularzu cenowym.  Rabat musi uwzględniać w szczególności, lecz nie wyłącznie wahania gęstości między temp. 15° C, a temp. wydania i dostawę towaru do Zamawiającego." oraz w dokumencie "umowa"

Dokument został zmieniony.

 

Za Wykradziony błąd przepraszamy.