Blue Flower

Moczary,  dnia 22.08.2016r.

Numer sprawy : DPS.DAG.ZP.261.1.16

INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY

                Działając na podstawie art. 92 ustawy -Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że
w postępowaniu na  zamówienie publiczne  „  na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ” dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w roku 2016 i 2017 została wybrana niżej

 

wymieniona oferta:

   FHU „ROTER ” TERESA WÓJTOWICZ

Ul. Kolejowa 14       38-700 Ustrzyki Dolne

 

 (podać nazwę i adres wykonawcy)

Dane wybranej oferty:

Cena brutto: 58 059,10            cena netto 54 798,03 zł  , termin płatności : 30 dni, 
wykonanie zamówienia Od 01.09. 2016 do 31.12.2017 r.  Liczba uzyskanych punktów: 100

(podać dane składowe oferty)

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

WYKONAWCA

 uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łącznie

Kryterium cena waga 100 %

waga      %

 

FHU „ROTER ” TERESA WÓJTOWICZ

 

 

   

Ul. Kolejowa 14       38-700 Ustrzyki Dolne

100

 

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie
 z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny . Oferta najkorzystniejsza  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

 

 

...........................................
(kierownik zamawiającego)

 

 

 

Attachments:
Download this file (Informacje owyborze.pdf)Informacje owyborze.pdf[ ]242 kBUpdate this file (Informacje owyborze.pdf)