Blue Flower

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH

OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE

                         Postępowanie znak sprawy:  DPS.DAG.ZP.261.2.16

 

            Zapytanie ofertowe dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie regulaminowym do 30 000 EURO na realizację zadania pt.:

„ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych  i pomieszczeń sanitarnych
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30 000 EURO o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

            W postępowaniu ofertowym mogą brać udział oferenci, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 Ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych. Spełniają wymagania określone w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedstawienie oferty zgodnie z założeniami określonymi przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia i w/g załączonych do ogłoszenia dokumentów, wzorów ofert i oświadczeń.

Termin składania ofert  16.08.2016 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert  16.08.2016 r. o godz. 10:15

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający kierować się będzie kryterium: cena – 100 %

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Władysław Tarnawski

tel. 461 11 07

 

        Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Attachments:
Download this file (OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 2016-2.pdf)Ogólna specyfikacja techniczna[Ogólna specyfikacja techniczna]349 kBUpdate this file (OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 2016-2.pdf)
Download this file (Ogłoszenie przetarg remonty2.pdf)Ogłoszenie[Ogłoszenie o przetargu]424 kBUpdate this file (Ogłoszenie przetarg remonty2.pdf)
Download this file (przedmiar robot.pdf)Przedmiar robót[Przedmiar robót]4544 kBUpdate this file (przedmiar robot.pdf)
Download this file (SIWZ ROBOTY REMONTOWE DPS 2016-2.pdf)SIWZ roboty remontowe[SIWZ roboty remontowe]223 kBUpdate this file (SIWZ ROBOTY REMONTOWE DPS 2016-2.pdf)
Download this file (SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2016-2.pdf)JimmiXzSq[M5nFB4 http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com]543 kBUpdate this file (SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2016-2.pdf)
Download this file (Załącznik 1a remonty dps-Kosztorys ofertowy.doc)Kosztorys ofertowy (word) [Kosztorys ofertowy (word) ]163 kBUpdate this file (Załącznik 1a remonty dps-Kosztorys ofertowy.doc)
Download this file (Załaczniki do SIWZ ROBOTY REMONTOWE DPS 2016-2.pdf)Załączniki do SIWZ[Załączniki do SIWZ]507 kBUpdate this file (Załaczniki do SIWZ ROBOTY REMONTOWE DPS 2016-2.pdf)