Blue Flower

Znak sprawy: DPS.DAG.ZP.261.5.16

 

 

DOM   POMOCY   SPOŁECZNEJ   W   MOCZARACH

ogłasza  przetarg  nieograniczony

 na dostawę artykułów żywnościowych

 

1.      Artykuły  ogólnospożywcze                                                             zadanie nr.2/2017

2.      Artykuły  mięsne  i wędliniarskie                                                 zadanie nr.3/2017

3.      Artykuły  mleczarskie                                                                        zadanie nr.5/2017

4.      Pieczywo                                                                                                  zadanie nr.6/2017

5.      Mrożonki                                                                                                  zadanie nr.7/2017

6.      Artykuły  rybne                                                                                     zadanie nr.8/2017

 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawyz dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

 

Rodzaj zamówienia:DOSTAWA

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15800000-6, 03221000-6, 03222300-6, 03142500-3, 15300000-1,.

 

Termin upływu składania ofert:  14.12. 2016r. do godz. 8.00

 

Termin otwarcia ofert: 14.12.2016r. o godz. 9.00

 

Podstawa prawna:art. 10 ust. 1, art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

Moczary, dnia 28.11.2016 r.

 

DOM   POMOCY   SPOŁECZNEJ   W   MOCZARACH

Informuje o naniesieniu zmian w następujących zadaniach które znajdują się w załączniku nr. 4(szczegółowy przedmiot zamówienia) :

Artykuły  ogólnospożywcze                                                                      zadanie nr.2/2017

2.      Artykuły  mięsne  i wędliniarskie                                                 zadanie nr.3/2017

3.      Artykuły  mleczarskie                                                                        zadanie nr.5/2017

5.      Mrożonki                                                                                                  zadanie nr.7/2017

 

6.      Artykuły  rybne                                                                                     zadanie nr.8/2017

      Za wszystkie zmiany przepraszamy !!!