Blue Flower

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz dostępem do informacji publicznych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moczarachinformuje, iż:

1.       Administratorem  przekazanych  danych  osobowych  jest  Dom Pomocy Społecznejz siedzibą:Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel. 504 976 690.

3.       Państwa dane będziemy przetwarzać w celach:

a.        Związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz z dostępem do informacji publicznej; udostępnianiem i przekazywaniem informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania / informacji publicznej (realizacji wniosku, w tym udzielanie odpowiedzi na wnioski, wydawanie decyzji administracyjnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021.1641 z dnia 2021.09.07 z późn. zm.); ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 t.j. z dnia 2020.12.07 z późn. zm.); ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

b.       archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c.       realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.       Informacja o odbiorcach danych osobowych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b.       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem lub w oparciu o inny instrument prawny przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, chodzi głównie o obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, IT, informatyczną, z zakresu niszczenia dokumentów; hostingową (hosting skrzynki e-mail);

c.       inni odbiorcy, którym są udostępnianie dane osobowe: obsługa prawna.

  1. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane/zakończenia postepowania odwoławczego –  o ile przepisy prawa przewidują taki tryb, a następnie w celach archiwalnych/kontrolnych – przez okres zgodny z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz naszym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

  1. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

a.       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

b.      na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c.       prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, tj. w przypadku gdy:

o    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

o    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

o    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

o    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

o    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d.      prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, tj. przypadku, gdy:

o    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

o    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

o    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

o    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e.      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

f.        prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

  1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, w sytuacjach określonych przepisami prawa, może uniemożliwić realizację wniosku o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Tutaj dowie się Pan/Pani więcej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.