Blue Flower

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

1.Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

                                                                ( nazwa zamawiającego )

zaprasza do złożenia oferty na: Usługę pt.: 

„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach 

w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.

 

2.Przedmiot zamówienia: Usługa

3.Termin realizacji zamówienia: !5 – 16 wrzesień 2016 r.

4.Okres gwarancji: do zakończenia realizacji usługi

5.Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat DPS w Moczarach , Moczary 41, 38 700 Ustrzyki Dolne listownie z dopiskiem oferta na wycieczkę do dnia 29 lipiec 2016 r.

6.Termin otwarcia ofert:: 1 sierpień 2016 r.

7.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Elżbieta Ulanowska

8.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

9.W załączeniu SIWZ – PDF oraz Formularz ofertowy - WORD