Blue Flower

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH

OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE 

NA ROBOTY REMONTOWE

                         Postępowanie znak sprawy:  DPS.DAG.ZP.261.1.16

 

            Zapytanie ofertowe dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie regulaminowym do 30 000 EURO na realizację zadania pt.: 

„ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych  i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30 000 EURO o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

            W postępowaniu ofertowym mogą brać udział oferenci, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 Ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych. Spełniają wymagania określone w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedstawienie oferty zgodnie z założeniami określonymi przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia i w/g załączonych do ogłoszenia dokumentów, wzorów ofert i oświadczeń. 

Termin składania ofert  1.08.2016 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert  1.08.2016 r. o godz. 10:15

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający kierować się będzie kryterium: cena – 100 %

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Władysław Tarnawski 

tel. 461 11 07 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

                                                                       Dyrektor DPS w Moczarach

     

                                                                               Stanisław Leszega

Moczary  14.07. 2016 r.