Blue Flower

 

DPS.ZP.261.4.2023                                                                                       Moczary, 01.08.2023 r.

                                                                                

 

 

Ogłoszenie

O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000 złotych/ netto/

 

 

I. Zamawiający:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH

Strona internetowa prowadzonego postępowania : http://dpsmoczary.pl/index.php/przetargi

II . Opis przedmiotu zamówienia:

1.Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie : Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz projektu architektoniczno- budowlanego na przebudowę budynków nr 42,43,44 i 44a Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

 

Dane ogólne: Trzy budynki dwukondygnacyjne, jeden czterokondygnacyjny.

Kubatura ogółem – ok. 19500 m3 , powierzchnia ponad 5300m2

Dom Pomocy Społecznej zamieszkany jest przez osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się. Budynki zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZLII.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania, lub zmianywarunkówpostępowania, w każdymczasie,w tym po złożeniuofert oraz bez podania przyczyny.   Zamawiający zastrzega sobie także prawo, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.

 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

3. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz na jej podstawie projektu architektoniczno -  budowlanego budynków/ z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień do pozwolenia na budowę/ Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w zakresie dostosowania w/w budynków do obowiązujących przepisów prawa budowlanego w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej tj.

 - w budynkach nr 42,43,44 - zaprojektować instalację oświetlenia awaryjnego

- w budynkach nr 42,43,44 i 44a – wykonać projekt budowlany urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu z klatek schodowych stanowiących pionowe drogi ewakuacyjne

- wykonać projekt budowalny zapewniający właściwą długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji
  z   pokoi o numerach 29,30,21,33,34 usytuowanych na piętrze w budynku nr 43, nieprzekraczającego 10 m.

- w budynkach nr 42, 43, 44 i 44a wykonać projekt budowlany zapewniający możliwość ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji ze strefy pożarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 750 m2 .

Powyższe zapisy wynikają z decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, która będzie udostępniona Wykonawcy.

 

 

Realizacja inwestycji wynika z konieczności dostosowania budynków do wymogów przeciwpożarowych. Nadrzędnym celem projektowanej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz życia osób przebywających w budynkach. Wykonana dokumentacja wielobranżowa ma również uwzględnić podniesienie walorów użytkowych

i estetycznych budynków. Po podpisaniu Umowy  Zamawiający z wybranym wykonawcą usługi ustali szczegóły dotyczące poszczególnych elementów przebudowy min. ilości, rodzaju, rozmieszczenia, kolorystyki oraz zastosowanego materiału itp.

 

Zamawiający posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego na przedmiotowe budynki, jak również częściową dokumentację budowlaną budynków z przed 20 lat.

 

Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty zapoznania się na miejscu z przedmiotem zamówienia (wizja lokalna).Każdy z oferentów do czasu złożenia oferty ma czas na przeprowadzenie wizji lokalnej. Oferenci zgłaszają swój udział w wizji lokalnej telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail do przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w ust. VII poniżej, ustalając datę i godzinę przybycia. W trakcie wizji lokalnej zostanie spisana notatka służbowa przez przedstawiciela Zamawiającego, w której zostaną odnotowane: dane uczestników oraz data przeprowadzenia wizji lokalnej. Wszelkie pojawiające się pytania i wnioski Oferentów w trakcie wizji lokalnej zostaną przesłane w formie pisemnej do Zamawiającego na adres email podany w pkt. VII niniejszego zapytania. Wszelkie bieżące wyjaśnienia udzielone przez przedstawiciela Zamawiającego w czasie wizji lokalnej nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji i nie mogą być podstawą ewentualnych roszczeń Oferentów.

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje nadto usługę pełnienia nadzoru autorskiego przez okres realizacji robót objętych projektem.

III. Dodatkoweinformacje:

1. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normamii przepisami, w tym w szczególności:

- Ustawązdnia7lipca1994r.PrawoBudowlane;

- RozporządzeniemMinistraInfrastrukturyzdnia12kwietnia2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny  

   odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
 i formy projektu budowlanego

 

2. Dokumentację projektową w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy uzgodnić z rzeczoznawcą d.s zabezpieczeń pożarowych

3. Przedmiot zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej
w dwóch egzemplarzach.

 

IV. Warunkiudziałuwpostepowaniu.

 

Wpostępowaniumogą wziąćudział Wykonawcy,którzy:

a)      posiadają. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązekich posiadania;

b)      dysponująosobamizdolnymidowykonaniazamówienia,aw przypadkupowierzeniawykonaniazamówieniapodwykonawcom uzyska zgodę Zamawiającego wyrażoną. na piśmie;

 

c)      posiadają niezbędne doświadczenie i potencjał techniczny pozwalający na realizację zamówienia;

 

V. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 28.12.2023 r., z zastrzeżeniem, że usługa nadzoru autorskiego pełniona będzie przez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę robót, do dnia ich zakończenia.

 

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

1.         Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmowąlub naniesionymi w inny sposób danymi firmy Oferenta,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana przez Wykonawcę.

2.         Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy –Załącznik Nr 1,

- załącznik Nr 2 – oświadczenie Wykonawcy

- załącznik Nr 3 – wzór umowy

 

Dopuszcza się modyfikację Załącznika nr 1 lub 2 do Zapytania, lub złożeniem ww. dokumentów na wzorze Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że powinny one zawierać wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego w ww. wzorach.

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert oraz ofertę sprzeczną z treścią niniejszego zapytania.

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert.

 

Oferty wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres : Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 11.08.2023 r. do godz.10 00lub przesłać skany dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w postaci zaszyfrowanego/ zahasłowanego/ pliku, który można otworzyć po otrzymaniu hasła od Wykonawcy w godz. od 1000 do 1015   

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2023 r. o godz. 1015

Osoba do kontaktu: Krzysztof Gąsior tel. 134611107. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

VIII. Kryterium wyboru oferty:

ZamawiającywprowadzaryczałtowąformęwynagrodzeniaWykonawcy. Cena oferty podana w formularzu oferty obejmować musi wszelkie koszty,jakie poniesie Wykonawca ztytułu należytej orazzgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego zakres Zapytania ofertowego i musi być łączną ceną usługi i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zam6wienia, w tym m.in.koszty przeniesienia nazamawiającego autorskich prawmajątkowych, opłaty skarbowe i inne (np. z tytułu uzgodnień, ocen, opinii, zatwierdzeń, itp.).

 

Wartość cenową należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  cena 100% 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.                      

 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w niniejszym zapytaniu. . Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia,
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej,  oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się
 o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej

oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

  1. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
  3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
    o wyborze Wykonawcy.
  4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

X. Dodatkowe informacje

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

 

 

Załączniki:

1.     Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy

2.     Załącznik Nr 2 -Oświadczenie Wykonawcy

 

3.     Załacznik Nr 3 – Wzór umowy

 

 

DYREKTOR

 

 mgr Stanisław Leszega