Blue Flower

Zarządzenie Nr 9/2021
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach
z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wdrożenia regulaminu procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wdrażam w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi samodzielnej sekcji - Kadrowej, Głównej Księgowej, Kierownikowi Bloków Nr 3 i 7 oraz 1 i 4 i Kierownikowi Administracyjno – Gospodarczemu, Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

2. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Moczarach zobowiązani są do zapoznania się
z procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega konsultacjom z zakładową organizacjom związkową.