Blue Flower

 

 

 

                        Moczary 02.11.2021 r.

DPS.ZP.261.6.2021

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

         Dotyczy: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu   Pomocy Społecznej   w Moczarach

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

        W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę przez Wykonawcę : EXTRANS Zbigniew  

   Szeliga, ul. Słowackiego 9, 39-120 Sędziszów Małopolski cena oferty
     627792,00 zł / brutto/, cena netto –  510400,00 zł za 160000 l oleju opałowego  

   lekkiego.

 

      Złożoną ofertę uznano za korzystną dla Zamawiającego, oceniając ofertę na podstawie kryterium cena - 100%, oferta otrzymała 100 pkt.

Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postepowaniu, jego oferta jest zgodna z przepisami Pzp oraz odpowiada treści SWZ.

      Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt. 1 ppkt a, po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.

 

Informację o wyborze oferty  znajduję się również na stronie postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/705ce272-e9d0-4345-8dcc-c408876e554f

Attachments:
Download this file (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf[ ]257 kBUpdate this file (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)