Blue Flower

Moczary, dnia 31.07.2019r.

 

Znak Sprawy: DPS.ZP.261.1.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotowe postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w oparciu o REGULAMIN udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty
30 000 € w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach

 

 

1.       Zamawiający:

 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, Adres: Moczary 41, 38 – 700 Ustrzyki Dolne, posiadający NIP: 689- 10-09-915, REGON: 001276610,

 

zaprasza do złożenia ofert dla zadania pn.: „Przygotowanie i zorganizowanie wycieczki krajoznawczej do Wrocławia, Gliwic i Krakowa w dniach od 25.09.2019 r. do 27.09.2019 r. dla od 45 do 50 osób, w tym osób pełnoletnich niepełnosprawnych psychicznie w różnym wieku oraz personelu opiekuńczego z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

 

2.       Przedmiot zamówienia - USŁUGI

Przedmiotem zamówienia są usługi dotyczące wykonania zadania pn.: Przygotowanie i zorganizowanie wycieczki krajoznawczej do Wrocławia, Gliwic i Krakowa w dniach od 25.09.2019 r. do 27.09.2019 r. dla od 45 do 50 osób, w tym osób pełnoletnich niepełnosprawnych psychicznie w różnym wieku oraz personelu opiekuńczego z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

 

3.       Termin realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w dniach od 25.09.2019r. do 27.09.2019r.

 

4.       Okres gwarancji: do dnia zakończenia wycieczki

 

5.       Miejsce i termin złożenia oferty:

1.         Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

2.         Oferta oraz wszystkie załączniki musza być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

1.       Ofertę należy złożyć do dnia 12.08.2019 r. do godz. 1100:
a) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .Oferty przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail,    

     muszą   być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

b) na adres: Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, Adres: Moczary 41, 38 – 700 Ustrzyki Dolne

3.         Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 

6.       Termin otwarcia ofert: 12.08.2019 r. godz. 1130

 

7.       Osoba Uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Pan Krzysztof Gąsior tel.: 134611107 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

8.       Sposób przygotowania oferty:

1.       Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

2.       Oferta powinna zawierać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana
w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3.       Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

4.       Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

5.       Szczegółowe Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty jak również warunki udziału w postępowaniu zostały przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

6.       Wykonawca musi spełnić warunki wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

9.       Załączniki do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

http://bip.bieszczadzki.pl/strona-1051-zapytanie_cenowe_wycieczka_krajoznawcza.html